1)     Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.

2)     Satıcı/bayi tarafından satış tarihi yazılarak kaşelenip imzalanmayan garanti belgeleri geçersizdir.

3)     Kullanım hatalarından ve Kullanım Kılavuzunda yer alan kullanım ve bakım yönergelerine aykırı kullanımlardan kaynaklanan hasar ve arızalar (çizilme, kırılma, kopma, vs.) dışında malın bütün parçaları garanti süresi boyunca firmamızın garantisi altındadır.

4)     Sarf malzemeleri ve kullanıma bağlı olarak eskiyen, yıpranan, kirlenme nedeniyle işlevini yitiren parçalar ve bu parçaların işlevlerini yitirmesi nedeniyle oluşan hasar ve arızalar, garanti kapsamı dışındadır.

5)     Yetkili Servis dışındaki şahısların müdahalesi durumunda, malın tamamı garanti kapsamı dışındadır.

6)     Voltaj düşmesi veya yükselmesinden dolayı meydana gelebilecek arızalar garanti kapsamı dışındadır.

7)     Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Tüketicinin arıza bildirimini; telefon, fax, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapması mümkündür. Ancak uyuşmazlık halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir sanayi malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.

8)     İş günü: ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı, 1 Mayıs ve Pazar günleri dışındaki çalışma günleridir.

9)     Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.

10)  Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;

       a)     Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde en az dört         defa, imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra bu arızaların maldan yararlanmamayı sürekli kılması,

       b)     Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

       c)     Servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında, tüketicinin malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.

      d)     Satılan malın garanti belgesinin tasdik edilerek tüketiciye verilmesini temin etmek ve ayrıca bu yükümlülüğün yerine getirildiğini ispat etmek satıcı, bayii veya acenteler sorumludurlar.

11)  Satılan mala ilişkin düzenlenen faturalar garanti belgesi yerine geçmez. Ancak servis istasyonlarında yapılan onarım ve parça değişimi işlemleri sonucunda verilen fatura, bu yönetmeliğin öngördüğü garanti şartlarını içermesi kaydıyla garanti belgesi yerine geçer.

12)  Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü’ne başvurulabilir.